Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vad innebär personuppgifterna för medarbetaren?

När du anställs hos Curira kommer du lämna viss information till oss. Informationen som du lämnar är vanligen ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto, uppgifter om lön och förmåner och i vissa fall uppgifter om facktillhörighet och eventuell anhörig kontaktperson.
Under anställningen kommer vi även samla in andra uppgifter som är relevanta för anställningen såsom information om utförandet av anställningen, sjukfrånvaro och när det är påkallat även annan hälsoinformation.
Vi kan även komma att samla in uppgifter om omdömen eller andra värderande upplysningar om dig. Om du som anställd söker en annan tjänst inom Curira lämnar du även uppgifter i ansökningshandlingar och vi kan även komma att samla in uppgifter från referenser.
Vi kan även göra noteringar om vilka interna utbildningar du genomfört. Om du har en tjänstebil behandlas även fordonsinformation som kan utgöra personuppgifter i en vid bemärkelse.
Vi kan också komma att använda bilder som vi tagit på dig.
Vi kan även komma att samla in logguppgifter som skapas vid användning av IT-verktyg.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker för att vi ska kunna administrera anställningsförhållandet och fullgöra våra åtaganden gentemot dig som anställd, följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut samt för att kunna leda och följa upp verksamheten på bästa sätt.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi behandlar ditt namn, användarnamn, personnummer, dina kontaktuppgifter, bankkonto och uppgifter om lön och förmåner i syfte att administrera anställningsförhållandet såsom exempelvis genomföra löneutbetalningar och verifiera tidredovisningar till Försäkringskassan och kommunen.
  Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen dvs. att kunna administrera anställningsförhållandet och för att kunna lämna uppgifter till olika myndigheter såsom Skatteverket, Försäkringskassan och kommunen.
 • I samband med utvecklingssamtal kan vi komma att behandla uppgifter om omdömen och andra värderande upplysningar om dig, i den mån detta behövs för anställningsförhållandet.
 • Vi behandlar uppgifter i dina ansökningshandlingar, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser om du söker en ny tjänst inom Curira.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Vi kan komma att behandla uppgifter om dina prestationer om det behövs för att kunna planera, organisera, leda och följa upp arbetet.
 • För arbete hos vuxen brukare begärs ett utdrag ur belastningsregistretregistret alternativt görs en kontroll i Lexbase – Utdraget läses alt. görs en kontroll i Lexbase och endast datum för kontroll noteras i Tidvis (sparas ej digitalt) därefter kastas dokumentet.
 • Om du har valt att lämna namn och kontaktuppgifter till dina anhöriga kan uppgifterna användas för att kontakta dina anhöriga i händelse av olycksfall eller sjukdom.
 • Vi kan komma att publicera ditt namn och dina kontaktuppgifter i form av din e-postadress och telefonnummer i Curiras lednings/verksamhetssystem för att vi vill underlätta för våra anställda att kommunicera med varandra inom grupp eller avdelning.
 • Om det finns misstanke om att IT-utrustning används i strid med Curiras policys och riktlinjer eller illojalt eller brottsligt agerande kan Curira komma att kontrollera användning av applikationer och utrustning t.ex. internetanvändning samt e-postmeddelanden.
  För att kunna göra dessa kontroller kan logguppgifter komma att användas. Vårt berättigade intresse är att vi vill kunna kontrollera hur våra arbetsredskap används och att Curiras regler efterlevs.
 • Vi kan komma att behandla logguppgifter från exempelvis användningen av IT-verktyg och inpasseringssystem för att tekniskt kunna övervaka våra system av säkerhetsskäl.
  För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:
 • Om du har samtyckt till det publicerar vi ditt namn och din bild, på Curiras externa hemsida och i Curiras marknadskommunikation (t.ex. annonser, utskick, broschyrer).

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter på grund av en rättslig skyldighet:

 • Vi behandlar ditt namn och personnummer samt löneuppgifter för att kunna redovisa skatter och sociala avgifter samt för att kunna erlägga grupplivs- och pensionsavgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter på grund av skyldighet eller rättighet inom arbetsrätten:

 • Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter om dig i form av hälsouppgifter t.ex. uppgifter om sjukdom för att kunna beräkna sjuklön, utreda frånvaro och för att kunna initiera rehabiliteringsutredning när en sådan är påkallad. Vi kan även komma att behandla uppgifter om missbruk för att kunna vidta lämpliga åtgärder såsom behandlingsavtal.
 • Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter i form av hälsouppgifter för att kunna leva upp till kraven enligt arbetsmiljölagstiftningen.
 • Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter såsom uppgift om eventuell facktillhörighet för att fullgöra förhandlingsskyldighet enligt lagen om medbestämmande I arbetslivet och för att administrera medlemsavgifter på uppdrag av Kommunal och Vision.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att hävda rättsliga anspråk:

 • Vi kan komma att behandla uppgifter om ditt namn, personnummer och eventuella känsliga uppgifter såsom uppgift om facklig tillhörighet och hälsouppgifter om det är nödvändigt för att utreda, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser:

 • Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar relevanta bolag inom Curira. Till exempel behöver vi spara vissa uppgifter för att kunna fullgöra vår bokföringsskyldighet.
 • Enligt förordningen om belastningsregister har enskild arbetsgivare inom vårdsektorn rätt att få ta del av registeruppgifter om personer som företaget avser att anställa. Begäran om utdrag från belastningsregistret sker vid samtliga nyanställningar hos Curira personlig assistans.
 • För arbete hos brukare som är ett barn – Utdraget sparas digitalt i Tidvis i två (2) år (påminnelse skickas automatiskt om att en förnyelse skall ske) Lag (2010:479) 4 §

Om Curira anser att det ligger arbetsgivarens intresse att kontrollera viss information så görs alltid en avvägning där arbetstagarens intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten beaktas innan en eventuell kontroll sker och de grundläggande kraven i dataskyddslagstiftning tillämpas.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Curira dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Som utgångspunkt sparar vi dina uppgifter så länge anställningsförhållandet består och ibland längre för att fullgöra rättsliga förpliktelser i lag eller avtal. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 • Om du lämnat uttryckligt samtycke till viss behandling sparar vi uppgifter under den tid vi hanterar dem för ändamålet som du har samtyckt till.
 • Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om sjukfrånvaro eller hälsotillstånd sparas som utgångspunkt inte längre än tre år.
 • Ditt e-postkonto samt uppgifter om dig som anställd på våra hemsidor respektive intranät raderas efter två månader från att din anställning upphört.
 • Har du sökt en ny tjänst inom Curira sparar vi ditt CV, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser. Efter tre månader får du en förfrågan om du vill att din profil i Team Tailor skall raderas. På din uppmaning raderas då dina rekryteringsuppgifter
 • Vi sparar vissa begränsade uppgifter om dig såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningstid samt uppgift om hur anställningen avslutades efter att din anställning har upphört för att vi ska kunna fullgöra åtaganden såsom pensionsavsättningar och för att kunna lämna tjänstgöringsintyg och referenser.

Vilka kan få tillgång till personuppgifterna?

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av relevanta bolag i Curira. När vi delar uppgifter med relevant bolag i Curira är det mottagande bolaget i de allra flesta fall personuppgiftsbiträde till oss vilket innebär att bolaget behandlar dina uppgifter för vår räkning.
Till exempel delar vi dina uppgifter med Curira som på vårt uppdrag bland annat sköter löneadministrationen. Vi delar även uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering.
Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Curira ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Curira kan även komma att dela med sig av uppgifter till aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter t.ex. försäkringsbolag eller pensionsbolag.
Myndigheter kan komma att få del av information för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till informationen t.ex. Skatteverket och Försäkringskassan.

Om cookies

När du besöker vår hemsida så sparades det en fil på den dator, smartphone eller surfplatta som du använder.
Denna används av för att skräddarsy din upplevelse men ger också oss information.
Sån typ av information är bland annat:

 • IP-nummer, som används för att hålla isär olika besökare.
 • Inställningar, tex vilket språk du valt på hemsidan.
 • Webbhistorik, för att se vilken hemsida du kommer ifrån, t.ex assistanskoll.se
  Dessa cookies används av oss i ett strikt informationssyfte och lämnas inte ut till någon tredjepart.
  Du kan själv radera cookies på din enhet och dessutom blockera användandet av cookies.

Om kontaktformulär på webbsidan

När du lämnat uppgifter i webbformuläret så hanteras dessa i enlighet med gällande regler och lagstiftning. Den information du lämnat använder vi sedan av för att kontakta dig. Informationen raderas sedan om samtycke inte inhämtats för att vi senare ska ta kontakt. Denna information används inte i andra syften och lämnas heller inte ut till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Informationen är säkert lagrad, backuper är krypterade och det finns säkerhetsprotokoll för att minska risken för intrång.
Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuell sårbarhet.
Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.
Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
Du behöver aldrig lämna dina uppgifter till Curira men om du inte gör det så kan vi inte ingå eller fullgöra avtal med dig som anställd. Vissa uppgifter är dock frivilliga att lämna och det är avvägning beroende av vilken typ av arbetsuppgifter du har t.ex. har du ofta rätt att själv välja att inte få ditt foto visat på hemsidan eller på annan plats, förutsatt att du inte har en roll som säljare i bolaget, och om körkort inte krävs för arbetsuppgifterna behöver sådant inte uppvisas. 

Kontaktinformation

Frågor om kring Curiras hantering av personuppgifter besvaras av Jesper Gullstrand. telefon: 023-3831403.