Styrelse

Om styrelsen

En viktigt utgångspunkt för förslaget av styrelseledamöter har varit att styrelsens samman- sättning ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva.

Styrelsens är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsen sammansträden som föredragande. Styrelsen ambition har varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att uppnå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets kvalitetsstyrning, ledning och kontroll.

Mathias Blomberg

Styrelseordförande

Filip Lind

Styrelseledamot

Thomas Rönnqvist

Styrelseledamot

Niklas Nordström

Styrelseledamot